سفارش تبلیغ
صبا

مسعود مختاری

جند تا وطلب جالب در مورد جبر

 

?.  کوچکترین چندجمله ای که ریشه آن مجموع ریشه های دوم چند عدد است.

    توضیحات: در این نکته، با استفاده از توابع متقارن، فرمول جالبی برای ساختن کوچکترین چند جمله  ای ارائه می کند که یک ریشه آن مجموع ریشه های دوم چند عدد است. البته درباره  ریشه های دیگر آن نیز صحبت می کند.  

متن اصلی را از طریق این لینک ببینید...

حل مسئله

حل مسئله


تعریف :
حل مسئله
فرآیندی است که شخص با توجه به تجارب عملی و توانمندی های ذهنی خود بتواند در جهت حل مسئله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه مطلوب دست یابد.
                                  متن اصلی را از طریق لینک زیر بخوانید